Добре дошли на уебсайта на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-СофияИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПриемПрепраткиЗа студентите

  Фармацевтичен Факултет- София  

 

Управление на качеството студентска информационна система
Сертификат за качеството на обучение Студентски такси 2020/2021

 

Заповед на ректора за преустановяване на присъствения учебен процес в МУ-София в периода 29.10-12.11.2020

MU Sofia switches to fully online education for 2 weeus, in the period 29.10- 12.11.2020

 

Заповед на ректора във връзка с усложнената епидемиологична обстановка (отнасяща се до Фармацевтичен факултет на МУ-София)

Order of the Rector regarding the complicated epidemiological situation (concerning faculty of pharmacy, MU- Sofia)

ПРОМЯНА В ГРАФИКА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ИЗПИТИ ЗА ПЕРИОДА 27.10.2020 Г. – 06.11.2020Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО

CHANGE IN THE SCHEDULE FOR CONDUCTING THE STATE EXAMS FOR THE PERIOD from 27th of October 2020 up to and including 6th of November 2020

Вторник, 27.10.2020  е обявен за  неучебен ден!

Tuesday, October 27th has been declared  a non-school day!

 

Отчет на Деканското ръководство-Мандат 2016-2020

 

Редовно Отчетно-изборно общо събрание на Фармацевтичен факултет при Медицински Университет-София, мандат 2020-2024 г.

Подадени номинации за Председател на Общото събрание
Подадени номинации за Заместник председател на Общото събрание
Подадени номинации за Декан
Предизборни платформи за развитие и управление на факултета , в периода до 2024 г. 
Проф. Александър Борисов Златков, дфн
Проф. Георги Цветанов Момеков, дфн
Проф. Милен Венциславов Димитров, дф
Подадени номинации за членове на Факултетния съвет
Квота "Хабилитирани" преподаватели
Квота  "Нехабилитирани" преподаватели
Квота "Студенти"

 

Отговорници за дистанционно обучение в платформата Google classroom

При проблеми, моля контактувайте само конкретния отговорник за съответната учебна дисциплина!!!

 

Responsible persons  for distance learning in the Google classroom platform
In case of problems, please contact only the specific person in charge of the respective course !!!

 

Държавни изпити 2020- Списъци на регистрираните студенти по модули

State exams 2020- List of the registered students by modules

 

разпис на учебните занятия за студентите по фармация- зимен семестър 2020/2021 учебна година

syllabus for  students taught pharmacy in English- Winter semester 2020/2021

 

Държавни изпити 2020

State exams 2020

 

Ръководство за онлайн обучение за работа в платформата Google Classroom

 

ТЕМИ ЗА полагане на колоквиум по фармакология след приключен преддипломен стаж - 2020

 

заповед D-036/20.02.2020 за такси за СДО

 

Правила за работа на комисията,относно Национална програма "Млади учени и постдокторанти

Протокол 2 стипендии докторанти ПМС 90

Списък БГ докторанти ПМС 105

Списък чужд. докторанти ПМС 105

Калкулатор за изчисляване на докторантски субсидии

 

Предоставени услуги, съгласно чл. 28 от Административнопроцесуалния кодекс

Services provided under Article 28 of the Administrative Procedure Code

 

От учебната 2019-2020 година стартира обучение по международна магистърска програма по „Оценка на здравните технологии

с фармакоикономика“ с участието на преподаватели от 10 университета, от Фармацевтичен факултет и ФОЗ на МУ София.

За повече информация, кандидатстване и срокове за записване моля вижне приложената рекламна брошура

 

конкурс -"млади учени и постодокторанти"- Протокол №2

 

конкурс - национална научна програма "млади учени и постодокторанти"

 

Какво трябва да знаят еразъм преподавателите в медицински университет-софия?

 

Admission of foreign citizens to Medical University – Sofia

 

Процедура за признаване на професионалната квалификация в Република България  на студенти завършили фармация на английски език

 

Правилник за осигуряване на безопасни условия на труд/обучение във фармацевтичен факултет при МУ-София

Regulations TO Ensure safe labour/education conditions in the faculty of pharmacy- medical university of sofia

 

Правилник за вътрешния трудов ред на фармацевтичен факултет при МУ-София

 

 

 

 

Деканат за студенти обучавани на български език

Тел. 02 9236 504

Е-mail : dekanat1@pharmfac.mu-sofia.bg

 

Деканат за студенти  обучавани на английски език

Тел. 02 9236 579

E-mal: dekanat2@pharmfac.mu-sofia.bg 

 

документи за записване на новоприети студенти

75 години фармацевтично образование- 66 години фармацевтичен факултет на МУ-София

     

spacer


www.bulgaria.com
България

       

     

Телефонен указател

Протоколи от заседанията на Факултетния съвет

Протоколи от заседанията на Общото събрание

Управление на качеството

Следдипломно обучение

Докторантури и докторски програми

Обяви

Предложения

Държавни изпити

Научни форуми

Доклади от научни форуми

Конкурси

Архив 
 
Катедри

Технология на лекарствените средства с Биофармация

Фармакогнозия и Фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология, фармакотерапия и токсикология

Организация и икономика на фармацията

 

spacerdot 

spacer

Сградата на Фармацевтичен факултет
 

Фармацевтичният факултет става част от Медицински Университет- София  през 1995. Фармацевтичният факултет чества своята 50 годишнина през 2001 г. Във фармацевтичния факултет са обособени шест катедри, в три от които се преподават фундаментални дисциплини (неорганична, аналитична и органична химия, физикохимия, фармацевтична ботаника и математика). В останалите  катедри е организирано обучение по специалните фармацевтични дисциплини (Технология на лекарствата и Биофармация, Фармакогнозия (Фитохимия), Фармацевтична химия и Фармацевтичен анализ, Фармакология и токсикология, Социална фармация) Медицинските дисциплини се преподават от съответните катедри към Медицински Университет- София.

 

Местоположение
 

Вижте по-голяма карта
Сградата на Фармацевтичния факултет се намира в идеалния център на София, на 50 m от Патриаршеската катедрала "Св. Александър Невски" и на около 150 m от Българския парламент, непосредствено до паметника на Апостола на свободата Васил Левски.

 

Патриаршеска катедрала Св. Александър Невски

 

 

Адрес за кореспонденция:

Фармацевтичен факултет

ул. Дунав №2

София 1000

 

Сметка:

IBAN: BG07 BPBI 7940 3163 9834 03

BIC: BPBIBGSF

ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД

бул. Дондуков 4-6

1000, София, България

 

 

Important information for English training students V-th year

СТОП ТЕСТОВЕ/STOP TESTS

Доклад на комисията за оценка и поддържане качеството на обучението (СОПКО) към ФФ,МУ-София

Правилник за устройството и дейността на Фармацевтичен факултет при МУ-София- изменение и допълнение

Учебен план

Уреждане на студентското положение- извадка от правилника за организиране и провеждане на учебната година

 

webmaster@pharmfac.net