Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2016

 

 

01.01.2016- 30.06.2016 1.07.2016- 31.12.2016
   
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ НЕОРГАНИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [А] ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ 
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ОРГАНИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [A]] АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [A] ФАРМАКОЛОГИЯ  
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФИЗИКОХИМИЯ АНКЕТИ [А] ФАРМАКОГНОЗИЯ  I ЧАСТ
АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [А] ФАРМАКОГНОЗИЯ  II ЧАСТ
AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ АНКЕТИ [B] 10 ДИСЦИПЛИНИ
AНКЕТИ [B] СИНТЕЗ И АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ БРОМАТОЛОГИЯ
  АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОЛОГИЯ
  АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ I ЧАСТ
  АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАКОГНОЗИЯ  II ЧАСТ
  АНКЕТИ 1 КУРС
  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ И ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ И БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ  ВЕЩЕСТВА 
 

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ БОТАНИКА

  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ
  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ
  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ТОКСИКОЛОГИЯ
  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ И БИОФАРМАЦИЯ
  АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАКОИКОНОМИКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА РЕГУЛАЦИЯ