Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Управление на качеството

Резултати от анкетни проучвания

2018

 

 

01.01.2018- 30.06.2018 1.07.2018- 31.12.2018
   

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ 

АНКЕТИ [А] ФАРМАЦЕВТИЧЕН АНАЛИЗ

AНКЕТИ [B] ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

АНКЕТИ [А] АНАЛИЗ НА ЛЕКАРСТВEНИ СРЕДСТВА И МЕТАБОЛИТИ В БИОЛОГИЧНИ СРЕДИ 
 

AНКЕТИ [B] ТОКСИКОЛОГИЧНА ХИМИЯ

АНКЕТИ [B] 10 ДИСЦИПЛИНИ

AНКЕТИ [B] ФАРМАКОЛОГИЯ

АНКЕТИ ДИСЦИПЛИНА И ПРЕПОДАВАНЕ БРОМАТОЛОГИЯ

AНКЕТИ [B] ФАРМАКОИКОНОМИКА

АНКЕТИ 1 КУРС

АНКЕТИ  АНГЛО - ОБУЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИЯТА И КАЧЕСТВО НА ОБУЧЕНИЕ АНАЛИТИЧНА ХИМИЯ 

АНКЕТИ ПО ДИСЦИПЛИНА ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ ФАРМАКОГНОЗИЯ 

АНКЕТИ СТАЖАНТИ

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ БИООРГАНИЧНА ХИМИЯ И ХИМИЯ НА ПРИРОДНИТЕ И БИОЛОГИЧНОАКТИВНИ  ВЕЩЕСТВА

АНКЕТИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ И ФАРМАКОТЕРАПИЯ

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАЦЕВТИЧНА ХИМИЯ

АНКЕТИ РЕАЛИЗАЦИЯ 

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ БОТАНИКА

АНКЕТИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАКОГНОЗИЯ И ФИТОХИМИЯ

 

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАКОЛОГИЯ

 

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ТОКСИКОЛОГИЯ

 

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ТЕХНОЛОГИЯ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ФОРМИ И БИОФАРМАЦИЯ

 

АНКЕТИ ДОКТОРАНТИ ФАРМАКОИКОНОМИКА И ФАРМАЦЕВТИЧНА РЕГУЛАЦИЯ