Главна страница Медицински университет-София
ИсторияОбучениеСтруктураИзследванияПрием

 
Катедри

Технология на лекарствата и Биофармация

Фармакогнозия и фармацевтична ботаника

Фармацевтична химия

Химия

Фармакология и токсикология

Организация и икономика на фармацията

* * *

 


Професор д-р Николай Данчев, дм

 

Факултетният съвет се състои от 29 души (22 хабилитирани преподаватели, 5 асистенти и 2 студенти)

 

ЧЛЕНОВЕ НА ФАКУЛТЕТЕН СЪВЕТ на Фармацевтичен факултет-МАНДАТ 2016-2020 Г.

 

Декан и председател на факултетния съвет: професор д-р Николай Данчев, дм

 

Ръководство

  • Декан: професор д-р Николай Данчев, дм

  • Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на български език: професор Александър Златков, дф

  • Заместник декан по учебната работа за студентите, обучаващи се на английски език: професор Милен Димитров, дф

  • Заместник декан по научно-изследователската дейност: професор Илиана Йонкова, дфн

  • Заместник декан по акредитация, атестация и обществени поръчки: професор Ирини Дойчинова, дхн

Професор Александър Златков,дф Професор Милен Димитров,дф

Професор Илиана Йонкова, дфн

Професор Ирини Дойчинова, дхн

Преподаването е под формата на лекции, семинари и практически упражнения. Лекциите представят теоретичните постановки, докато практическия опит се постига посредством специални индивидуални задачи и проекти. Семинарите разширяват теоретичните познания чрез практически примери, текущи проверки, презентации и др., по време на които се изисква прилагането на придобитите знания за решаване на специфични проблеми. Присъствието на лекции, семинари и практически занятия е задължително по време на целия учебен процес и от всеки студент се изисква да положи колоквиуми, теоретични и практически изпити в зависимост от учебната програма.

Сградата на Фармацевтичен факултет

 

Последна промяна: 15.02.2008