Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2017 - Допълнителна поправителна сесия-01.2018

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

 

State exams 2017- Additional replacament session- 01.2018

 

 

Уважаеми студенти,

Записването за  допълнителната поправителна сесия  на държавните изпити (09.01-19-01.2018) ще се извършва всеки ден, в работно време, до 08.01.2017, 12:00 часа, в Деканат 1. За да бъдете записани, следва да представите копие от платежния банков документ, в размер на 90 лв за изпит.

 

Всички държавни изпити започват в 8:30ч за датите, на които ще се провеждат сутрин и в 14:00 часа за датите, на които ще се провеждат следобед!

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Деканат 1 (Студенти обучавани на български език)

 

Dear Students,
The registration for  additional replacement session of state exams is active, now!

You may register for the state exams session (09.01-19-01.2018) every working day at "Dekanat 2", 2 floor, not later than 8.01.2018, 12:00 h.

In order to secure your registration please provide a copy of the bank payment document for paid 120 BGN per exam

 

All state exams will begin at 8:30 AM for the dates to be held in the morning and at 2:00 PM for the dates to be held in the afternoon!

If you need an additional information, please contact  "Dekanat 2" (Secretary).

 

 

 

Легенда:

ФХ- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотерапия и токсикология+ Фармакогнозия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ

Examination program for students studuing pharmacy in English

The exam will be conducted in room 223 (second floor)

 
Сутрин 8:30 ч.   Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

Дата

 

Дата

 

Date

Date

09.01.2018

 

09.01.2018

 

09.01.2018

 

09.01.2018

 

10.01.2018

ТЕХ

10.01.2018

 

10.01.2018

SP

10.01.2018

T

11.01.2018

ФХ

11.01.2018

ФФТ

11.01.2018

PPT

11.01.2018

PC

12.01.2018

СФ

12.01.2018

 

12.01.2018

T

12.01.2018

 

15.01.2018

ФФТ

15.01.2018

 

15.01.2018

 

15.01.2018

PPT

16.01.2018

 

16.01.2018

ФХ

16.01.2018

 

16.01.2018

SP

17.01.2018

ФФТ

17.01.2018

ТЕХ

17.01.2018

T

17.01.2018

PPT

18.01.2018

 

18.01.2018

 

18.01.2018

PC

18.01.2018

 
19.01.2018 ТЕХ 19.01.2018 СФ 19.01.2018

PPT

19.01.2018