докторантури

 

 

 Докторски програми- анотации

 

1. Фармакоикономика и фармацевтична регулация

2. Фармацевтична ботаника

3. Фармакология (вкл. химиотерапия и фармакокинетика)

4.Технология на лекарствените форми и биофармация

5. Фармакогнозия и фитохимия

6. Фармацевтична химия

7. Теоретична (вкл. изчислителна) химия

 

 

 

 

Последно обновяване: 01.06.2017 г.