Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2017 -Поправителна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

 

State exams 2017- Replacament session

 

 

Уважаеми студенти,

Записването за  поправителната сесия  на държавните изпити приключи!

 

Списък на регистрираните студенти за ДИ по дати

За студентите, записани за дата 27.11.2017, списъкът e публикуван тук

За студентите, записани за дати 28.11.2017- 13.12.2017, списъкът e публикуван тук

 

Всички държавни изпити започват в 8:30ч за датите, на които ще се провеждат сутрин и в 14:00 часа за датите, на които ще се провеждат следобед!

Моля, проверете внимателно датите и изпитите, за които сте се регистрирали и при несъответствие, се обърнете към Деканат 1

За допълнителна информация, моля обръщайте се към Деканат 1 (Студенти обучавани на български език)

 

Dear Students,
The registration for state exams is closed, now!

List of registered students for the dates of the replacement session of the State exams

 

All state exams will begin at 8:30 AM for the dates to be held in the morning and at 2:00 PM for the dates to be held in the afternoon!

If you need an additional information, please contact  "Dekanat 2" (Secretary).

 

 

 

Легенда:

ФХ- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотерапия и токсикология+ Фармакогнозия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ

Examination program for students studuing pharmacy in English

The exam will be conducted in room 223 (second floor)

 
Сутрин 8:30 ч.   Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

Дата

 

Дата

 

Date

Date

27.11.2017

ФХ

27.11.2017

СФ

27.11.2017

 

27.11.2017

 

28.11.2017

ТЕХ

28.11.2017

 

28.11.2017

PC

28.11.2017

T

29.11.2017

 

29.11.2017

ФФТ

29.11.2017

 

29.11.2017

PPT

30.11.2017

 

30.11.2017

 

30.11.2017

SP

30.11.2017

 

1.12.2017

СФ

1.12.2017

ФХ

1.12.2017

 

1.12.2017

SP

04.12.2017

ТЕХ

04.12.2017

 

04.12.2017

PC

04.12.2017

T

05.12.2017

ФФТ

05.12.2017

 

05.12.2017

PPT

05.12.2017

SP

6.12.2017

ТЕХ

6.12.2017

 

6.12.2017

SP

6.12.2017

T
7.12.2017

ФХ

7.12.2017 СФ 7.12.2017

PC

7.12.2017 PPT

11.12.2017

ФФТ

11.12.2017

ФХ

11.12.2017

T

11.12.2017

 
12.12.2017

СФ

12.12.2017   12.12.2017

PC

12.12.2017  
13.12.2017 ТЕХ 13.12.2017 ФФТ 13.12.2017

PPT

13.12.2017 T