Фармацевтичен факултет-Медицински университет-София

 

Държавни изпити 2018 -Поправителна сесия

 

Faculty of Pharmacy- Medical University of Sofia

 

State exams 2018- Supplementary session

 

 

Списък на регистрирани  студенти за Държавни изпити 2018г- Поправителна сесия

 

Final list of the registered students  for State exams-Supplementary session 2018

 

If you need further assistance, please contact Dean's office at second floor (Secretary)

 

 


 

 

 

 

Легенда:

ФХ- Фармацевтична химия и фармацевтичен анализ

ФФТ- Фармакология, фармакотераапия и токсикология+ Фармакогнозия

СФ- Социална фармация и фармацевтично законодателство

ТЕХ- Технология на лекарствените средства с биофармация

Legend:

PC- Pharmaceutical chemistry and pharmaceutical analysis

PPT- Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy

SP - Social pharmacy and pharmaceutical legislation

T- Pharmaceutical technology and biopharmacy

 

 

 

Изпитна програма за студенти изучаващи фармация на български език

Изпитът ще се провежда в библиотеката на ФФ (етаж 3)

Examination program for students studuing pharmacy in English

The exam will be conducted in room 223 (second floor)

 
Технология на лекарствените форми с биофармация Pharmaceutical technology and biopharmacy    
Сутрин 8:30 ч.   Следобед 14:00 ч.

Morning 8:30 h

Afternoon 14:00 h

 

 

 

     

3.12.2018

ТЕХ

29.11.2018

ТЕХ

30.11.2018

T

11.12.2018

T

 

10.12.2018

ТЕХ

13.12.2018

ТЕХ

4.12.2018

T

     

 

 

 

 

 

 

     

Фармацевтична химия

Pharmaceutical chemistry  

26.11.2018

ФХ

5.12.2018

ФХ

11.12.2018

PC

3.12.2018

PC

 

14.12.2018

ФХ

10.12.2018

ФХ          

 

   

 

         

Фармакология, фармакотерапия и токсикология + Фармакогнозия

Pharmacology, pharmacotherapy and toxicology + Pharmacognosy  

4.12.2018

ФФТ

28.11.2018

ФФТ

6.12.2018

PPT

30.11.2018 PPT  

13.12.2018

ФФТ

11.12.2018

ФФТ

    14.12.2018 PPT  
 

 

             
Социална фармация и фармацевтично законодателство Social pharmacy and pharmaceutical legislation  
30.11.2018 СФ 26.11.2018

СФ

12.12.2018 SP 6.12.2018 SP  

11.12.2018

СФ

14.12.2018

СФ