Всички текстове или части от текст, както и изображения на тази страница са притежание на автора и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите   не могат да копират, възпроизвеждат, редактират и използват информацията на тази страница за търговски  цели без знанието и писменото разрешение на автора. Всички права са запазени. При поставяне на препратка към страницата е задължително позоваването на автора и неговото предварително съгласие!
Съдържание
Анотация
Учебна програма
Реализация

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

Лекционен курс

 

по дисциплината: Токсикология

 

(лекции)

Електронно ръководство

 

 

Лектор: Проф. д-р М. Мичева,дм
 

 

Катедра "Фармакология, фармакотерапия и токсикология"

Лаборатория "Лекарствен метаболизъм и лекарствена токсичност"
Фармацевтичен факултет, МУ-София

 

       2008