Всички текстове или части от текст, както и изображения на тази страница са притежание на автора и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите   не могат да копират, възпроизвеждат, редактират и използват информацията на тази страница за търговски цели без знанието и писменото разрешение на автора. Всички права са запазени. При поставяне на препратка към страницата е задължително позоваването на автора и неговото предварително съгласие!
Съдържание
Анотация
Учебна програма
Реализация     
Начало

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

Учебна програма по дисциплината  ТОКСИКОЛОГИЯ

 

 

        Курс на обучението : 8-ми семестър

        Пълен хорариум:

                                             Лекции - 30 часа

                                             Упражнения - 52 часа

 

Токсикологията е фундаментална и приложна медицинска наука. При започване на курса по Токсикология, студентът по фармация трябва да има основни познания в областта на медикобиологичните и фармацевтичните дисциплини, и да е преминал по-голяма част от курсовете по тези дисциплини успешно.

 

  Курсът по токсикология включва:

А. Обща токсикология - изучава съвременните принципи и методи в токсикологията, експерименталните подходи, токсикометрия, токсикокинетика и токсикодинамика, механизми на токсично действие, връзка структура-токсичност, нежелани ефекти на лекарствата - класификация, типове, генотоксично, мутагенно, карциногенно, тератогенно, имунотоксично действие; система на лекарствена безопасност; биотрансформация (хепатални и екстрахепатална) - фази, ензимни механизми, биоактивиране, детоксикация, система на цитохром Р 450 - CYP изоформи (структура, функция); фактори, повлияващи биотрансформацията; токсикологичните аспекти на лекарствените взаимодействия (механизми и нива), фактори, повлияващи токсичността (екзогенни и ендогенни), лекарствена злоупотреба и зависимост - типове, механизми, токсикомании.

 

Б. Специална токсикология - изучава токсикологичното охарактеризиране на основни фармакологични групи, механизмите на медикаментозните увреждания на органи и системи, увреждания с немедикаментозни средства - алкохол и никотин, взаимодействия с лекарства, промяна в клинико-лабораторните показатели от медикаменти; токсикология на агенти от околната среда - пестициди, тежки метали, органични разтворители, промишлени и битови газове, токсикологично охарактеризиране и влияние върху процесите на биотрансформация; принципни подходи при остри интоксикации - съвременна антидотна терапия, детоксиканти, токсикологична характеристика на лечебни растения и хранителни добавки.

 Въз основа на получената информация и знания в областта на лекарствената токсикология, бъдещият магистър фармацевт ще може да участва по-ефективно в процеса на оптимизиране, индивидуализиране и безопасност на лекарствената терапия, лекарствените взаимодействия, както и в превенцията на лекарствената злоупотреба.

 

Дата на актуализиране на  текста:31.03.2009 г.