Всички текстове или части от текст, както и изображения на тази страница са притежание на автора и са защитени от Закона за авторското право и сродните му права. Потребителите   не могат да копират, възпроизвеждат, редактират и използват информацията на тази страница за търговски цели без знанието и писменото разрешение на автора. Всички права са запазени. При поставяне на препратка към страницата е задължително позоваването на автора и неговото предварително съгласие!
Съдържание
Анотация
Учебна програма
Реализация     
Начало
Презентациите в ZIP

 

       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

Съдържание

 

 

1. Токсикология - въведение; исторически аспекти, дефиниция и терминология, задачи, области, класификация на токсични вещества -  34 sl

2. Експериментална токсикология - основен клон на токсикологията, принципи и методи. Степени на токсичност - оценка. Добра Лабораторна Практика (GLP) при токсикологичните изследвания - 11 sl

3. Основни понятия в съвременната токсикология. Експозиция - ефект. Фактори, повлияващи експозицията. Биомаркери - оценка и значимост - 12 sl

4. Количествени параметри на токсичността (токсикометрия).
Видове дози, методи за определяне. Връзка доза - отговор (графично представяне). Оценка на токсичността.
- 25 sl

5. Токсикокинетика - специфични особености при постъпване (различни входни врати), резорбция, разпределение, екскреция на токсичните вещества - 73 sl

6.Токсикодинамика - видове токсични действия. Клетъчно-молекулярни механизми на токсичното действие. Връзка структура - токсичен ефект - 32 sl

Допълнение към тема 6 (Връзка структура-токсичен ефект) -1 sl

7. Биотрансформация - значение и функции, фази (I и II), локализация - хепатална и екстрахепатална - 36 sl

8. Биотрансформационни процеси, реакции, ензими, субстрати, включени в I фаза - 23 sl

9. Биотрансформационни процеси, реакции, ензими, субстрати, включени във II фаза -  40 sl

10. Клетъчно-молекулярни механизми на окислителния метаболизъм - система на Цитохром Р450: структура, функция, изоензими - 40 sl

11. Процеси на биоактивиране (I и II фаза на биотрансформацията) и детоксикация - механизми, значимост. - 42 sl

12. Ендогенни фактори, повлияващи биотрансформацията - възраст, пол, заболяване. Генетично обусловени промени в лекарствения метаболизъм - клинична значимост - 10 sl

13. Екзогенни фактори, повлияващи биотрансформацията - храна, алкохол, тютюнопушене и др. -  4 sl

14. Ензимна инхибиция - механизми, представители, клинична значимост - 27 sl

15. Ензимна индукция - механизми, представители, клинична значимост - 24 sl

16. Нежелани ефекти на лекарствата - класификация  - 16 sl

17. Място и роля на фармацевта в този процес - 2 sl  

18. Лекарствена алергия - специфични особености. Токсикологични особености на генетичния полиморфизъм - 14 sl

19. Мутагенност. Канцерогенност. Имунотоксичност. Гонадотоксичност. Механизми и представители -  8 sl

20. Увреждания, предизвикани от различни ксенобиотици (вкл. лекарства), през различните периоди на бременността. Нежелани лекарствени реакции по време на лактация. -  12 sl

25. Токсикологични аспекти на явления при многократно прилагане на лекарствата - поносимост (толерантност), тахифилаксия, кумулиране - 11 sl

26. Лекарствена злоупотреба. Лекарствена зависимост - видове, характеристика. Абстинентен синдром - характеристика. - 16 sl

27.Токсикомании - класификация, характеристика. Специфични увреждания - 19 sl

30. Общи принципи на лечение при острите интоксикации. Антидоти - класификация според механизмите на действие - 29 sl

32. Медикаментозни увреждания на ССС и на белия дроб - 11 sl      

34. Медикаментозни увреждания на ГИТ и черния дроб - 40 sl

35. Медикаментозни увреждания на бъбрек - 20 sl

36. Медикаментозни увреждания на кожа. Лекарство-индуцирани очни промени - 8 sl

46. Токсикология на газове с дразнещо, разяждащо и изгарящо действие върху горните дихателни пътища. Токсикокинетика, токсикодинамика. Лечение - 8 sl

47. Токсикология на газове с общо резорбтивно токсично действие (въглероден моноксид, циановодородна киселина). Цианиди - токсикокинетика, токсикодинамика, лечение - 32 sl

48. Токсикология на органични разтворители: бензин, хлорирани въглеводороди, бензен, ацетон - токсикокинетика, токсикодинамика, лечение - 15 sl

49. Токсикология на арсен и тежки метали (живак, олово, кадмий) - токсикокинетика, токсикодинамика. Антидоти. Влияние върху лекарствената кинетика - 49 sl

50. Токсикология на пестициди: хлорорганични, фосфорорганични, карбамати - токсикокинетика, токсикодинамика. Влияние върху биотрансформационните процеси на лекарствата - 29 sl

51. Интоксикация с немедикаментозни средства - алкохоли (етанол, метанол, етиленгликол). Токсикокинетика, токсикодинамика. Никотин - тютюнопушене. Подходи за лечение. Взаимодействие с лекарства - токсични аспекти - 43 sl

52. Токсикологична характеристика на най-често използвани растения в лечебната практика и хранителни добавки. Възможни взаимодействия с цитохром Р450 (CYPs) - 43 sl

53. Промени в някои клинико-лабораторни параметри при медикаментозни интоксикации - 16 sl

54. Остри интоксикации с наркотични аналгетици - морфин и аналози. Клинична картина. Лечение - 5 sl

55. Остри интоксикации с невролептици, антидепресанти. Клинична картина. Лечение - 10 sl

56. Остри интоксикации със сънотворни, седативни, анксиолитични лекарства - барбитурати, бензодиазепини. Клинична картина. Лечение  - 8 sl

 

Въпроси, развити в други помагала

Въпрос 17.

Лекарствена безопасност. Мониториране на нежеланите лекарствени реакции. Място и роля на фармацевта в този процес

 Фармакотерапия, София, 2005, стр. 38 - 47

Въпроси  от 21 до 24 (вкл.)

Учебник по фармакология и токсикология (за студенти по фармация) М. Мичева., Медицина и Физкултура, 1993: стр. 69-73.
Лекарствени взаимодействия. Д. Станева, Ц. Стойчев. стр. 5-57.
Материали от упражнения 

Въпроси 28 и 29

Могат да бъдат използвани материали от теми: 3, 4, 5, 6; 49 (49.5); селективно от темите, свързани с "Биотрансформация..." (7, 12, 13, 14, 15, 18)

Фармакокинетика (основни принципи и клинични аспекти). Венимекс, София, 2001, стр. 162-168 (вкл.).

Материали от упражнения по токсикология - "Фактори, повлияващи токсичността - ендогенни и екзогенни"

Въпрос 31.

Медикаментозни увреждания на централната нервна система

Фармакотерапия, Лекарство-индуцирани патологични състояния Медикаментозни увреждания на ЦНС. София, 2005; стр. 57-59

Въпрос 33.

Медикаментозни увреждания на кръвотворната система и кръвта

Фармакотерапия, Лекарство-индуцирани патологични състояния Медикаментозни увреждания на кръвотворната система и кръвта -; София, 2005; стр. 59-60

Въпроси от 37 до 45 (вкл.) - материали от упражнения и семинари

 

Дата на актуализиране на  текста:31.03.2009 г.